Informace o zpracování osobních údajů

   Společnost Jaroslav Stejskal se sídlem Drásov 442, 66424 Drásov, Česká republika, IČ: 13372351, (dále jen “BRNOALARM“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní BRNOALARM.


   BRNOALARM zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ“). Dále podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

 

Účel (důvod) zpracování:

   BRNOALARM zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně deset roků po jeho skončení.

  Základní účely zpracování:

- plnění smluv uzavřených se zákazníky a dodavateli a poskytování služeb

- zajištění provozních činností

- účetní a daňové účely

- vymáhání pohledávek

- splnění právních povinností

- oprávněný zájem - přímý marketing a obchodní sdělení

- ochrana majetku a osob

 

Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů):

- identifikační, tj. titul, jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti, státní příslušnost, IČO, DIČ

- adresní údaje, tj. adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa

- další osobní údaje, tj. číslo bankovního účtu, jakékoli další údaje, které se uživatelé rozhodnou do aplikací vložit pomocí dostupných polí (mimo jiné pomocí volně editovatelných polí poznámka a popis), další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy, či ze zákona.

 

Zdroje osobních údajů:

   BRNOALARM získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání a uzavření smlouvy, příp. od třetích osob. Dále v rámci založení účtů v aplikacích, či v rámci práce s aplikacemi, dále též získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

   BRNOALARM vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a společností BRNOALARM a také významně zefektivní poskytování služeb. Dále za účelem zvyšování kvality služeb, objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti, monitoruje a zaznamenává komunikaci se subjekty údajů (především telefonické hovory a e-mailové zprávy).

   Za účelem zajištění bezpečnosti zákazníků, dodavatelů, pracovníků BRNOALARMu a též bezpečnosti nabízeného zboží a poskytovaných služeb je na i v provozovně společnosti instalován kamerový systém. O umístění kamerového systému jsou subjekty údajů informovány informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do takového prostoru.

 

Prostředky zpracování:

   BRNOALARM zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje BRNOALARM i od dalších zpracovatelů osobních údajů.

   BRNOALARM informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

 

Zpracovatelé a příjemci:

   Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti BRNOALARM a jejích pracovníků zpracovávány také zpracovateli společnosti BRNOALARM a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Zpracovateli osobních údajů společnosti BRNOALARM jsou zejména:

- náhradní dodavatelé nebo poskytovatelé služeb,

- osoby, které poskytují společnosti BRNOALARM služby v případě, že se zákazník rozhodne služeb využít,

- jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností BRNOALARMu.

 

Práva subjektů údajů:

   Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.  

   BRNOALARM poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. 

   V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že BRNOALARM nebo smluvní zpracovatel BRNOALARMu provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

- požádat BRNOALARM nebo jeho smluvního zpracovatele o vysvětlení;

- požadovat, aby BRNOALARM nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav, zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

   BRNOALARM vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Nařízení GDPR:

   BRNOALARM si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které je přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost je tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

 

Vymezení užitých pojmů:

- osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat,

- subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují,

- správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj,

- zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona,

- příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny,

- zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace,

- veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Brno 25.5.2018